Regulamin strony | Polityka prywatności i plików cookies | Prawa autorskie

1. Regulamin strony
2. Polityka prywatności i plików cookies
3. Prawa autorskie

-------------------

Regulamin strony

Witamy na stronie internetowej Eli Lilly Polska Sp. z o.o. („Lilly”). Poprzez rozpoczęcie korzystania z niniejszej strony, wyrażają Państwo zgodę na poniższe warunki oraz zobowiązują się Państwo przestrzegać właściwych praw i przepisów.

Niniejsza strona i jej zawartość przedstawiane są według aktualnego stanu. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo spółka Lilly, jej licencjodawcy oraz dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji. W szczególności spółka Lilly, jej licencjodawcy oraz dostawcy nie składają oświadczeń ani gwarancji co do ścisłości, rzetelności, kompletności, poprawności, odpowiedniości czy terminowego charakteru zawartości, oprogramowania, tekstu, obrazów graficznych, narzędzi, linków lub komunikatów zawartych na lub za pośrednictwem strony internetowej spółki Lilly lub na dowolnej innej stronie czy stronach, do których prowadzi link ze strony Lilly. Lilly nie udziela gwarancji, że strona internetowa będzie dostępna, będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie oraz że będzie wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe Lilly, jej licencjodawcy, dostawcy lub osoby trzecie, o których mowa na stronie internetowej, nie będą w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w szczególności w postaci utraconych zysków, odszkodowania z tytułu utraty danych bądź przerwania działalności) spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej bądź jej zawartości lub wynikające z jakiejkolwiek awarii jej działania, błędu, zaniechania, przerwy, skutku, opóźnienia w działaniu lub przekazie, wirusa komputerowego, awarii systemu liniowego, utraty danych lub utraty możliwości korzystania związanych z tą stroną lub dowolną stroną internetową prowadzoną przez jakąkolwiek osobę trzecią, niezależnie od tego, niezależnie od tego, czy byłaby odpowiedzialność umowna, deliktowa lub wynikająca z innej teorii prawnej, a także niezależnie od tego, czy Lilly zostanie poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód czy też nie. Jedynym i wyłącznym środkiem, jaki mogą Państwo zastosować, jest zaprzestanie korzystania z niniejszej strony.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej w żadnym wypadku nie zastępują profesjonalnej porady lekarskiej i nie należy ich interpretować jako zaleceń terapeutycznych. Żadne treści zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią podstawy do rozpoznania lub leczenia jakiejkolwiek choroby. O poradę związaną ze stanem zdrowia należy zawsze zwracać się do lekarza.

Niniejsza strona internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych stanowiących źródło informacji dla naszych gości. Jednak z uwagi na to, że Lilly nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, do których linki może zamieszczać, a także z powodu ich nieustannej zmienności, Lilly nie odpowiada za zawartość, praktyki i standardy zewnętrznych stron internetowych. Spółka Lilly nie potwierdza zawartości żadnych zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których linki zawiera jej strona internetowa, stron internetowych, o których mowa na jej stronie internetowej, ani za ogłoszenia osób trzecich oraz nie składa oświadczeń co do ich zawartości lub poprawności. Z zewnętrznych stron internetowych korzystają Państwo na własne ryzyko, zgodnie z regulaminami takich stron.

Polityka prywatności i plików cookies

Korzystając z niniejszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na warunki niniejszego Regulaminu, a także na stosowanie przez nas plików cookie zgodnie z zapisami tej polityki. Korzystanie przez Państwa z niniejszej witryny lub aplikacji mobilnej podlega Regulaminowi Strony.

PLIKI COOKIE.

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje technologię pod nazwą „cookie”. Plik cookie to rodzaj informacji przesyłanej z naszego serwera sieciowego do urządzenia użytkownika (a właściwie do przeglądarki plików) w chwili uzyskania przez użytkownika dostępu do witryny. Jeżeli użytkownik ponownie odwiedzi naszą witrynę, ta wykryje, że na komputerze użytkownika są nasze pliki cookie.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego przedsiębiorstwa i organizacje prowadzące witryny internetowe w Polsce muszą uzyskiwać zgodę osób odwiedzających takie witryny na instalację plików cookie na urządzeniach odwiedzających.

Zewnętrzne pliki cookie w naszych witrynach internetowych. Lilly nie zezwala na umieszczanie zewnętrznych plików cookie w urządzeniu użytkownika za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej, chyba że sama o to wystąpi i o ile odbywa się to pod jej bezpośrednią kontrolą, a także pod warunkiem, że osoba trzecia nie korzysta z takich plików ani nie posiada do nich dostępu z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie.

Zarządzanie plikami cookie. Nieudzielenie zgody na umieszczenie plików cookie na urządzeniu użytkownika może skutkować nieprawidłowym działaniem niniejszej witryny internetowej lub brakiem możliwości jej wyświetlenia. Ponadto mogą nie być dostępne niektóre funkcje, np. funkcja rejestrowania użytkownika.

Użytkownik, który nie życzy sobie, aby na jego komputerze były zainstalowane pliki cookies, może je usunąć lub zablokować. W zależności od używanej przez Państwa przeglądarki internetowej istnieją różne metody przeglądania, usuwania lub blokowania plików umieszczonych na urządzeniu.

Większość przeglądarek umożliwia zmianę ustawień prywatności, w tym w zakresie instalowani plików cookie, w „Opcjach” lub „Ustawieniach” menu przeglądarki. Więcej informacji na temat tych funkcji i konkretnych działań, jakie użytkownik może podjąć, znajduje się w Pomocy przeglądarki użytkownika.

 

ZBIERANE I PRZETWARZANE INFORMACJE.

Przy pomocy niniejszej witryny, Lilly będzie zbierać różne informacje o użytkowniku:

Pliki cookie. Pliki cookie z niniejszej witryny pomagają w zapewnieniu jej dodatkowych funkcjonalności oraz służą do dokładniejszej analizy sposobów korzystania z witryny. Niektóre z plików cookie są wymagane w celu poprawnego funkcjonowania witryny i mogły już zostać przesłane do Państwa urządzenia. Przed umieszczeniem pozostałych plików (zwykle są to pliki cookie analityczne [Web Analytics]) na urządzeniu użytkownika wymagana jest jego zgoda. Poprzez wyrażenie swojej zgody użytkownik zezwala na przechowywanie plików cookie w swoim urządzeniu przez okres podany poniżej.

Niniejsza witryna korzysta z następujących rodzajów plików cookie:

Pliki cookie analityczne (Google Analytics). Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, za pośrednictwem zewnętrznego serwera sieciowego na urządzeniu użytkownika umieszczany zostanie plik cookie, którego zadaniem jest zwiększenie dokładności programu statystycznego. Wykorzystywanie tego pliku umożliwia utworzenie profilu zachowań użytkownika w internecie, jednak zawarte w tym pliku dane na temat użytkownika dotyczą informacji generowane przez cookie, jak np. czas, miejsce i częstotliwość korzystania z stron internetowych ze zanonimizowanym adresem IP włącznie (patrz Adresy IP). Dane są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Profile te są przez nas wykorzystywane do określenia typowych schematów korzystania z witryn internetowych przez naszych użytkowników, czyli uzyskania danych na temat np. wybieranych linków bądź też otwieranych dokumentów. Dzięki temu możemy prowadzić i udoskonalać nasze usługi. Pliki cookie z tego rodzaju pozostaną na Państwa urządzeniu przez około dwa lata, nawet po opuszczeniu przez Państwa naszej witryny.

Pliki cookie tymczasowe (sesyjne). W trakcie poruszania się użytkownika po naszej witrynie niekiedy musimy przywołać zapisane w pamięci jego dane techniczne w trakcie przechodzenia użytkownika do kolejnych stron. Dane te wykorzystujemy na wiele sposobów do polepszenia doświadczenia użytkownika z korzystania z witryny internetowej. Tymczasowy plik cookie nie zawiera informacji ujawniających tożsamość użytkownika, a informacje są w nim przechowywane jedynie w czasie trwania sesji do chwili opuszczenia przez użytkownika naszej witryny.

Logi serwera sieciowego i analityka sieciowa. Podobnie jak ogromna większość witryn internetowych, automatycznie gromadzimy logi serwera sieciowego (jak opisano w niniejszym akapicie) w przypadku odwiedzenia przez użytkownika jednej z naszych witryn za pomocą komputera, w którym zainstalowana jest witryna (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje niebędące danymi osobowymi (z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących adresu IP ), data i czas odwiedzenia naszej witryny, strony wywołane w ramach witrynie, witryna internetowa, z której użytkownik wszedł do niniejszej witryny, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox, Chrome), rodzaj używanego systemu operacyjnego (np. Windows 7) oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego użytkownika (np. BT). Jeżeli witryna wykorzystuje pliki cookie (o czym mowa poniżej), serwer sieciowy będzie również zapisywać tę informację.

Często przeglądamy logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Dzięki temu mamy lepszą orientację w sposobach korzystania z naszej witryny. Praktyka ta, zwana powszechnie analityką sieciową, umożliwia nam prowadzenie i udoskonalanie naszej usługi. Ponadto, w przypadku nadużycia systemu, możemy skorzystać z powyższych informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i/lub władzami lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia. Dla potrzeb analityki sieciowej niniejsza witryna korzysta z adresów IP i plików cookie zgodnie z opisem zawartym w innych punktach niniejszym Regulaminie.

Adresy IP. Niniejsza witryna wykorzystuje zanonimizowane adresy IP (patrz pliki cookie analityczne) oraz niezanonimizowane  adresy IP (patrz logi serwera sieciowego i analityka sieciowa) w zależności od celu. Adres IP to numer nadany komputerowi użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do internetu. Co do zasady adres IP zmienia się przy każdym łączeniu się użytkownika z internetem (jest to tzw. adres „dynamiczny”). Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach, w przypadku łącza szerokopasmowego, istnieje możliwość, że uzyskany przez nas adres IP użytkownika.

Zanonimizowany adres IP. Wykorzystujemy na naszej stronie w związku z usługą Google Analytics. Zanonimizowanie IP parametrem"_gat._anonymizeIp". Polega to na skróceniu części adresu IP przed przekazaniem do Google (dotyczy użytkowników na obszarze Unii Europejskiej lub innych Państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Dzięki tej praktyce adres IP staje się zanonimizowany.

WYKORZYSTYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH.

Będziemy wykorzystywać informacje podawane przez użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania, a niekiedy możemy korzystać z nich w celu lepszego poznania potrzeb użytkownika i metod doskonalenia naszych witryn internetowych, produktów i usług.

Adresy IP są wykorzystywane w ramach informacji zawartych w logach serwera sieciowego, jak opisano powyżej. Adres IP użytkownika służy nam do sporządzania raportów korzystania i do ulepszania witryny oraz aplikacji mobilnych, jak opisano w punkcie Logi serwera sieciowego i analityka sieciowa. Ponadto spółka Lilly może skorzystać z adresu IP użytkownika (o ile jest to adres statyczny) dla celów personalizacji zawartości witryny i aplikacji mobilnych. Przechowujemy adresy IP, a jeżeli są statyczne, to przechowujemy je wraz z Danymi Użytkownika.

Możemy udostępniać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom i partnerom spółki Lilly w związku z usługami świadczonymi przez te osoby lub podmioty na rzecz spółki Lilly lub we współpracy z tą spółką. Korzystanie z Danych Użytkownika przez agentów, wykonawców i partnerów ograniczone jest wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz spółki Lilly lub usług, w zakresie których osoby te współpracują z tą spółką (np. niektóre z naszych produktów są opracowywane i sprzedawane na zasadzie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami). Możemy, na przykład, przekazywać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom lub partnerom dla potrzeb prowadzenia naszych baz danych, świadczenia usług przetwarzania danych lub przekazywania użytkownikowi drogą elektroniczną żądanych informacji. Lilly wymaga od takich wykonawców zawarcia gwarancji umownych ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych co najmniej na poziomie opisanym w niniejszym Regulaminie.

Podane przez Państwa informacje będą przechowywane jedynie, o ile i tak długo, jak będzie to potrzebne na podstawie zgody użytkownika dla celów wskazanych powyżej, dla funkcjonowania strony lub dostępności usług oferowanych za pośrednictwem witryna lub aplikacji mobilnej. Spółka Lilly zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych Użytkownika na żądanie uprawnionych organów władzy oraz w przypadkach wymaganych przepisami prawa. Do takich przypadków można zaliczyć przekazywanie informacji dla celów ścigania oszustw i ochrony przed terroryzmem. W wyjątkowo rzadkich przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwa lub spółki, Lilly zastrzega sobie prawo udostępnienia całej bazy danych osób odwiedzających i klientów właściwym organom władzy.

Możemy ponadto przekazywać podane przez Państwa informacje osobom trzecim w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju zbyciem przedsiębiorstwa związanego z witryną, której dotyczą dane. W takim przypadku zobowiążemy nabywcę do traktowania informacji podanych przez Użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. Każda osoba trzecia, której udostępnimy dane (z wyłączeniem organów władzy, ponieważ w ich przypadku ujawnienie informacji to wymóg prawny) zostanie zobowiązana umownie do zapewnienia ochrony prywatności co najmniej na poziomie przewidzianym z niniejszym Regulaminem.

Sygnał „nie śledzić” Niektóre przeglądarki sieciowe mogą przekazywać do witryn, z którymi się łączą, sygnał „nie śledzić”. W chwili obecnej serwery sieciowe spółki Lilly nie reagują na takie sygnały.

BEZPIECZEŃSTWO.

Niestety transmisja danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczna. Choć będziemy robić wszystko, aby je chronić, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji Użytkownika przesyłanych do naszej witryny. Transmisja danych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Spółka Lilly wykorzystuje własne i zewnętrzne regionalne centra hostingowe (zob. punkt „Przesyłanie danych za granicę”), a centra te posiadają zabezpieczenia, które zapewniają ochronę informacji zgodnie ze standardem obowiązującym w branży. Takie regionalne ośrodki umieszczają Dane Użytkownika w bazach danych, których strzegą zapory sieciowe oraz oprogramowanie do wykrywania włamań. Obszary witryny, w których gromadzone są informacje dobrowolnie podawane przez Użytkownika, korzystają z rozsądnych środków bezpieczeństwa służących ochronie informacji.

PRZESYŁANIE DANYCH ZA GRANICĘ.

Informacje pochodzące od Użytkownika mogą być przesyłane za granicę pomiędzy podmiotami powiązanymi, kontrahentami i agentami spółki Lilly na całym świecie, w sposób opisany w rozdziale pt. „Wykorzystywanie i udostępnianie danych” niniejszego Regulaminu. Ponadto wszystkie witryny spółki Lilly są prowadzone przez nią samą lub osoby trzecie w ramach regionalnych centrów hostingowych. Oznacza to, że informacje udostępniane przez Użytkownika są automatycznie przekazywane do centrów hostingowych w celu ich przetwarzania. Spółki powiązane Eli Lilly w USA przestrzegają zasad Programu Tarcza Prywatności UE – USA („U.S. – EU Privacy Shield Framework”) określonemu przez Departament Handlu USA, dotyczącemu zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE).

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych pochodzących z UE przez spółki Lilly w USA prosimy o zapoznanie się z informacją Lilly o programie Tarcza Prywatności UE – USA, dostępną pod adresem: www.lilly.com/privacy.aspx.

INNE ISTOTNE INFORMACJE

Osoby nieletnie. Należy mieć świadomość, że niniejsza witryna internetowa nie jest przeznaczona dla osób w wieku poniżej 18 lat, jak również nie została zaprojektowana z myślą o takich osobach. Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację osób, o których wiemy, że nie ukończyły 18. roku życia.

Linki do innych witryn. Aby ułatwić użytkownikom posługiwanie się naszą witryną, są w niej obecnie zamieszczone linki do kilku stron, które naszym zdaniem zawierają użyteczne informacje. Polityki i procedury, które opisaliśmy w niniejszym dokumencie, nie stosują się do takich witryn. Sugerujemy bezpośrednie sprawdzenie w tych witrynach ich polityk prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia danych i dystrybucji. Spółka Lilly nie ponosi odpowiedzialności za działanie witryn zewnętrznych czy ich zawartość.

Zmiany niniejszego Regulaminu. Mamy prawo do sporadycznego aktualizowania niniejszego Regulaminu. Po wprowadzeniu aktualizacji, dla wygody użytkowników udostępniamy w niniejszej witrynie stosowne oświadczenie. Nie zaczniemy korzystać z Danych Użytkownika w istotnie różny od opisanego sposób bez odpowiedniego powiadomienia i umożliwienia Użytkownikowi zgłoszenia sprzeciwu.

Kontakt. Pytania na temat Regulaminu lub naszej witryny można zadawać, kontaktując się z nami w Polsce pisząc na adres e-mail: ec_poland@lilly.com lub adres pocztowy: Eli Lilly Polska sp. z o.o, ul. Żwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa.

Prawa autorskie

Wszystkie treści, które można przeczytać lub zobaczyć na niniejszej stronie, podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego lub innej ochronie, a także są własnością spółki Lilly lub osoby trzeciej, która udzieliła spółce Lilly licencji lub prawa do korzystania z takich materiałów. W braku wyraźnego pozwolenia żadne z treści, które można przeczytać lub zobaczyć na niniejszej stronie, nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane, chyba że jest to dozwolone na mocy niniejszego Regulaminu lub na podstawie uprzedniej pisemnej zgody spółki Lilly.

Jeżeli w sposób wyraźny nie podano inaczej, wyrażamy zgodę na drukowanie przez użytkownika pojedynczych stron na własne, niekomercyjne potrzeby związane z gromadzeniem informacji na temat usług czy produktów oferowanych przez spółkę Lilly lub na niekomercyjne potrzeby użytkownika związane z ochroną zdrowia lub edukacją. Jeżeli użytkownik jest pracownikiem służby zdrowia lub dostawcą usług medycznych, użytkownik może drukować pojedyncze strony z naszej witryny, o ile w sposób wyraźny nie określono inaczej, a także przekazywać takie informacje i materiały innym osobom. Nie dajemy użytkownikowi żadnej innej zgody na udzielanie licencji, sprzedaż, przechowywanie, zmienianie, modyfikowanie ani tworzenie dzieł pochodnych takich materiałów. Niniejsza zgoda nie stanowi przeniesienia tytułu własności i na podstawie niniejszej zgody użytkownik nie ma prawa do:

wykorzystywania jakichkolwiek materiałów w celach komercyjnych ani w celach ich publicznego udostępnienia;

usuwania jakichkolwiek not o prawach autorskich, znaków towarowych ani innych zastrzeżonych oznaczeń materiałów;

umieszczania lustrzanych kopii materiałów na innym serwerze.

Nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie składamy żadnych oświadczeń, że wykorzystywanie przez użytkownika jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w witrynie internetowej nie naruszy praw osób trzecich.

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie znaki słowno-graficzne logo, nazwy, projekty i oznaczenia na niniejszej stronie są znakami towarowymi stanowiącymi własność spółki Lilly lub znakami z których ta korzysta na podstawie licencji. Wykorzystywanie lub niewłaściwe wykorzystywanie takich znaków lub innych informacji jest surowo zabronione. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako przenoszące w sposób dorozumiany, zgodnie z zasadą venire contra factum proprium ani w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy jakiegokolwiek patentu bądź znaku towarowego spółki Lilly lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Jeżeli powyżej nie wskazano wyraźnie inaczej, żadne postanowienie niniejszego dokumentu nie będzie interpretowane jako przenoszące jakąkolwiek licencję lub prawo na mocy praw autorskich przysługujących Lilly.

O ile na stronie nie stwierdza się w sposób wyraźny inaczej, podając nam jakiekolwiek informacje, włącznie z wszelkimi uwagami, komentarzami, sugestiami, pomysłami, notatkami, rysunkami, grafiką, koncepcjami lub innymi informacjami, użytkownik przekazuje te informacje na rzecz spółki Lilly, udzielając jej w ten sposób nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze wszystkich takich materiałów na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności polach podanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z prawem sublicencji), następuje to nieodpłatnie, a informacje takie będą uznawane za niebędące informacjami poufnymi. Spółka Lilly nie będzie mieć żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i będzie mogła w dowolny sposób odtwarzać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać je wśród innych osób bez ograniczeń – chyba że ograniczenia takie wynikałyby z właściwych przepisów w zakresie prywatności – bez konieczności uzyskania zgody użytkownika czy zapłaty wynagrodzenia na rzecz użytkownika lub dowolnej innej osoby. Spółka Lilly będzie mogła wedle własnego uznania wykorzystywać każdą wiedzę operacyjną know-how lub techniki zawarte w takich informacjach w dowolnym celu, w szczególności w celu opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów, których wytworzenie oparto na takich informacjach. Dotyczy to przypadków, w których użytkownik przekazuje nam takie informacje pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie, tablicy ogłoszeń, a także w każdy inny sposób. Spółka Lilly może w dowolnym czasie monitorować, dokonywać przeglądu oraz, według własnego uznania, modyfikować lub usuwać dowolne wpisy zamieszczane przez użytkownika na stronie, przy czym nie jest to jej obowiązkiem.

Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać, ani nie przesyłać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, zawierają pogróżki, oszczerstwa, są szkalujące, obsceniczne, pornograficzne, profanujące lub mogą w jakikolwiek sposób naruszać dowolne prawo, przepis lub zasadę. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały, które przekazuje za pośrednictwem witryny. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie wysyłać, w tym pocztą elektroniczną, nie nadawać oraz nie przekazywać, nie dystrybuować i w żaden inny sposób nie publikować za pośrednictwem witryny żadnych materiałów, które zakłócają normalne funkcjonowanie witryny, włącznie z nadawaniem lub przekazywaniem w inny sposób materiałów, które nie są związane z danym przedmiotem lub w inny sposób ograniczają czy uniemożliwiają innemu użytkownikowi korzystanie z witryny. Poprzez korzystanie ze strony użytkownik może udostępniać i/lub Lilly może gromadzić określone ograniczone informacje na temat użytkownika oraz na temat korzystania przez niego z witryny internetowej. Spółka Lilly może wykorzystywać takie informacje w dowolnym celu, jaki uzna za właściwy, włącznie z celami marketingowymi.

W czasie korzystania przez użytkownika z witryny, informacje będą przesyłane za pośrednictwem środków, które pozostają poza kontrolą i właściwością spółki Lilly oraz jej dostawców. W związku z tym spółka Lilly nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia, awarii, przerwy w przesyle lub zniszczenia jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej, a także w związku z opóźnieniem, awarią, przerwą przesyłu czy zniszczeniem ww. danych i informacji.

Siedziba spółki Lilly znajduje się w Polsce. Z niniejszej witryny mogą korzystać wyłącznie polscy rezydenci. Spółka Lilly nie składa żadnego oświadczenia na temat tego, czy materiały zawarte na stronie są odpowiednie lub czy można z nich korzystać w innych krajach. Dostęp do zawartości strony dla niektórych osób lub w niektórych innych krajach (poza Polską) może być sprzeczny z prawem. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej witryny z lokalizacji spoza Polski, czyni to na własną odpowiedzialność i jego obowiązkiem jest stosowanie się do przepisów prawa obowiązujących w kraju użytkownika.

Niniejszy Regulamin podlega przepisom polskiego prawa materialnego, bez uwzględnienia norm kolizyjnych. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek sąd właściwy, nieważność takiego postanowienia pozostanie bez wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik udziela wyraźnej zgody na wyłączną właściwość sądów polskich w razie jakiegokolwiek sporu z Lilly lub sporu w jakikolwiek sposób związanego z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej witryny.

Jeżeli w odpowiednich „informacjach prawnych” zamieszczonych na niniejszej stronie nie określono w sposób wyraźny inaczej, niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a spółką Lilly w odniesieniu do korzystania z niniejszej witryny oraz jej zawartości.

Wersja do druku

Regulamin strony | Polityka prywatności i plików cookies | Prawa autorskie  Funkcje ułatwień dostępu 

Portal Eli Lilly - Profesjonalny serwis dla lekarzy © Eli Lilly Polska 2016. Portal jest prowadzony przez Eli Lilly Polska i przeznaczony jest wyłącznie dla lekarzy praktykujących na terenie naszego kraju.

 

Osoby nieletnie: Witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej 18. roku życia i nie została zaprojektowana w celu zachęcenia takich osób do odwiedzania jej.

Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację od osób, co do których wiemy, że nie ukończyły 18. roku życia.