Onkologia

Jako jedna z 10 czołowych firm na świecie z branży onkologicznej, Lilly Onkologia koncentruje się na tworzeniu nowatorskich rozwiązań, mając na celu poprawę wyników leczenia u poszczególnych pacjentów. Możemy pochwalić się jednym z największych pakietów cząsteczek będących w fazie badań klinicznych w onkologii.

Terminem „choroba nowotworowa” określa się szereg chorób, w których dochodzi do niekontrolowanego wzrostu komórek atakujących i niszczących sąsiednie tkanki. Czasami komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się do innych części ciała przez naczynia układu limfatycznego lub krwionośnego. Proces ten nazywa się powstawaniem przerzutów. W większości przypadków z komórek nowotworowych powstają guzy. W niektórych nowotworach, takich jak białaczka, nie stwierdza się zmian guzowatych.

Od ponad pięćdziesięciu lat firma Lilly zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań umożliwiających przyspieszenie tempa oraz postęp prac badawczych w dziedzinie opieki onkologicznej i przyczyniających się do poprawy opieki nad osobami cierpiącymi na choroby nowotworowe.

Inwestujemy znaczące środki w prowadzone nieustannie na całym świecie badania nad lekami onkologicznymi, aby lepiej zrozumieć mechanizmy działania tych leków, odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby pacjentów i dowiedzieć się, u których chorych prawdopodobieństwo odniesienia korzyści z leczenia jest największe.

Dlaczego jesteśmy tak wyjątkowi?

Lilly Onkologia posiada jeden z najbardziej stabilnych pakietów produktów w fazie oceny klinicznej. W pakiecie tym znajdują się zarówno związki drobnocząsteczkowe, jak i leki biologiczne badane pod kątem zastosowania w leczeniu wielu nowotworów.

W przypadku niemal wszystkich cząsteczek, nad którymi obecnie prowadzimy badania, dysponujemy strategiami związanymi z badaniem biomarkerów, które ukierunkowane są na defekty genetyczne i nadekspresję produktów genowych. Biomarkery te ułatwiają identyfikację pacjentów, u których prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi na leczenie jest największe.

Nasza strategia polega na opracowaniu terapii „celowanych” umożliwiających szybsze wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i poprawę wyników leczenia u poszczególnych pacjentów. Aby tego dokonać, staramy się znaleźć najlepsze sposoby identyfikacji pacjentów, w przypadku których istnieje największe prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi na leczenie, i – co jest równie ważne – tych, którzy na leczenie nie odpowiedzą.

Więcej informacji:

Rak płuca